Monday, December 31, 2007

این بلاگ به آدرس زیر اسباب کشی شد !

http://laaaghar.blogspot.com

با تشکر از :

پیل
(که همان فیل می شود)
تِر
( که حرف بدی می شود)
ینگه دنیا !
(که می ترسیم بمیریم و آخرهم نفهمیم چه جور جایی می شود )

و
سایر کسانی که
ما را در تهیه ی این مجموعه یاری کردند

لاغر